Polish Tax Policy

Polish Tax Policy

za rok podatkowy 2022

File

za rok podatkowy 2021

File

 

za rok podatkowy 2020

File
za rok podatkowy 2022

 

Havi Logistics sp. z o.o.

Image removed.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

sporządzona zgodnie z art. 27c

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

za rok podatkowy 2022

 

SPIS TREŚCI

I.     WSTĘP. 3

1.    Skróty. 3

2.    O Spółce. 3

3.    Zakres i cel sporządzenia informacji 4

II.    INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 5

1.    Procesy i procedury. 5

2.    Formy współpracy z organami KAS. 7

3.    Realizacja obowiązków podatkowych. 7

4.    Transakcje z podmiotami powiązanymi 8

5.    Działania restrukturyzacyjne. 9

6.    Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji 9

7.    Dokonywanie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 9

                                                                                          

 

 1. WSTĘP
 1. Skróty

Wykaz skrótów

Spółka, Podatnik

Havi Logistics sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie,
ul. Daniszewska 25, 03-230 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000124101, NIP: 5240405093

Ustawa o CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

OP

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Rok podatkowy 2022

Rok podatkowy Spółki rozpoczęty 1 stycznia 2022 roku, a zakończony 31 grudnia 2022 r.

Grupa

HAVI Logistics Group

 1. O Spółce

Spółka została założona w 1992 roku pod nazwą Logpol sp. z o.o. Od początku swojego istnienia Spółka świadczy usługi logistyczne, w tym w szczególności zajmuje się obsługą logistyczną procesów zakupowych i sprzedażowych, magazynowaniem oraz transportem. Od 3 listopada 2008 roku, w wyniku przejęcia Spółki przez grupę HAVI Logistics, Spółka działa pod nazwą HAVI Logistics sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy artykułami spożywczymi i przemysłowymi, transport drogowy, magazynowanie towarów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i oprogramowania. Spółka jest wiodącym dostawcą usług logistycznych w Polsce.

Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy HAVI Logistics, której historia sięga 1981 roku. Działalność Grupy koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych oraz szerokiego wachlarza usług dodatkowych. Celem całej Grupy, w tym Spółki, jest zapewnienie jak największych korzyści dla klienta, przy jednoczesnym odciążeniu go od zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki swojej globalnej obecności, wielkości i szerokiemu pakietowi usług, a także wysokim standardom jakościowym, Grupa HAVI Logistics jest w stanie spełnić oczekiwania swoich klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności, gwarancji dostaw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, Grupa stawia na innowacyjność i w pełni efektywne wdrażanie usług dostosowanych do wymagań swoich partnerów biznesowych.

Jako aktywny gracz w branży logistycznej w Polsce, Spółka koncentruje się na trwałej, stabilnej obecności na rynku oraz na rozwijaniu i umacnianiu swojej pozycji w długim okresie.

 1. Zakres i cel sporządzenia informacji

Niniejszy dokument dotyczący informacji o realizowanej strategii podatkowej został sporządzony dla roku podatkowego 2022. Informacja o realizowanej strategii podatkowej podlega corocznemu przeglądowi i aktualizacji.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje w szczególności:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
     1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
     2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
    1. informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
    2. informacje o:
     1. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
     2. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o CIT;
    3. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
    1. ogólnej interpretacji podatkowej,
    2. interpretacji przepisów prawa podatkowego,
    3. wiążącej informacji stawkowej,
    4. wiążącej informacji akcyzowej;
    1. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu ustawy o CIT

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

 

 1. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
 1. Procesy i procedury

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  1. Informacje ogólne

Zarówno Spółka jak i Grupa mają świadomość, że płacenie podatków w wysokości i terminach wymaganych przez prawo jest istotnym elementem ich społecznej odpowiedzialności. Dlatego też nadrzędnym celem całej Grupy, w tym Spółki, jest wypełnianie obowiązków podatnika w sposób właściwy i odpowiedzialny.

Spółka wywiązuje się ze swojego zobowiązania do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji przy wypełnianiu swoich obowiązków w zakresie sprawozdawczości podatkowej. W razie potrzeby zasięga profesjonalnych opinii renomowanych, niezależnych doradców zewnętrznych, w szczególności w odniesieniu do skomplikowanych przepisów podatkowych lub obszarów niepewności w zakresie interpretacji przepisów podatkowych. Spółka proaktywnie zarządza ryzykiem podatkowym i ceni sobie przejrzystość w kontaktach z organami podatkowymi.

Wartości, którymi kieruje się dział podatkowy Spółki w codziennej działalności to:

Image removed.

Spółka posiada spisane procedury w zakresie procesu WHT oraz postępowania w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR. Spółka pracuje obecnie nad sformalizowaniem procedury w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej. Ponadto, Spółka jest w trakcie spisywania procedur w zakresie JPK.

 

 

 

  1. Identyfikacja ryzyk podatkowych

Spółka przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych oraz na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w prawie podatkowym, które mogą mieć wpływ na jej działalność, co pozwala na szybką identyfikację nowych obowiązków podatkowych lub potencjalnych ryzyk podatkowych, a w konsekwencji należyte wykonywanie nałożonych na nią obowiązków. Pracownicy Spółki weryfikują nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale również ich interpretację oraz praktykę ich stosowania, w tym w szczególności orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje, wyjaśnienia i inne wytyczne organów podatkowych.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie zidentyfikowała obszarów, z którymi wiązałyby się istotne ryzyka podatkowe.

  1. Ograniczenie ryzyk podatkowych

W zakresie, w jakim pracownicy Spółki mają wątpliwości co do stosowania przepisów prawa podatkowego, podejmowana jest decyzja o skonsultowaniu danej kwestii z zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego. Spółka jest również otwarta na dialog z właściwymi organami podatkowymi w celu zastosowania rozwiązań dających pewność co do zgodności z obowiązującymi przepisami, w określonych przypadkach decydując się także na złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Spółka dokłada należytej staranności w celu zapewnienia właściwej wyceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zarówno grupowa, jak i lokalna dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest zgodnie z wytycznymi OECD, we współpracy z renomowaną firmą doradztwa podatkowego.

Kluczowe działania podjęte przez Spółkę w roku podatkowym 2022 w celu identyfikacji i ograniczania ryzyk podatkowych obejmowały m.in:

 • współpracę z zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego w obszarach budzących wątpliwości, w szczególności w zakresie bieżącego wsparcia, rozliczeń podatkowych oraz realizacji projektów biznesowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy w zakresie terminowego i prawidłowego sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • zapewnienie wystarczającego potencjału i zasobów w zakresie ludzi, procesów i systemów w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania przepisów podatkowych,
 • monitorowanie kluczowych ryzyk podatkowych w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian podatkowych mających wpływ na branżę, w której działa Spółka,
 • udział pracowników w szkoleniach o tematyce podatkowej,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, publikacji prasowych, portali księgowych i podatkowych.

 

  1. Poziom akceptacji ryzyka podatkowego

Spółka zawsze wybiera ostrożne rozwiązania w odniesieniu do kwestii podatkowych budzących wątpliwości. Spółka nie angażuje się w transakcje lub struktury mające na celu wyłącznie uzyskanie korzyści podatkowych. Spółka dba również o to, aby ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi były ustalane w sposób prawidłowy (tj. zgodny z zasadą ceny rynkowej).

Ustalanie prawidłowej wysokości podatku i jego terminowa zapłata, a także prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami należą do podstawowych wartości etycznych Spółki.

  1. Role i odpowiedzialności związane z funkcją podatkową

Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe w Spółce jest Zarząd.

Grupa utworzyła w Polsce centrum usług wspólnych - Havi Service Hub sp. z o.o., który to podmiot jest częściowo (to znaczy z wyjątkiem kilku typów deklaracji) odpowiedzialny za wypełnianie deklaracji podatkowych Spółki; w takich przypadkach deklaracje są podpisywane przez wyznaczonych pracowników Havi Service Hub sp. z o.o. Generalnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, dane i kwoty wykazane w deklaracjach podatkowych są weryfikowane przez osobę nadzorującą osoby odpowiedzialne za poszczególne podatki. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych projekty zeznań rocznych są dodatkowo weryfikowane przez niezależnych doradców podatkowych.

Spółka korzysta z porad zewnętrznych renomowanych doradców podatkowych. Decyzja o uzyskaniu opinii podatkowej podejmowana jest przez Dyrektora Finansowego, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Zarządzającego Havi Service Hub sp. z o.o. lub Głównego Księgowego.

 1. Formy współpracy z organami KAS

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z tym, że nie zawarto umowy o współdziałanie, formalnie Spółka nie jest stroną umowy o dobrowolnej współpracy z organami KAS. W razie bieżących wątpliwości co do zakresu obowiązków podatkowych Spółka jest otwarta na konsultacje z Krajową Informacją Skarbową lub z pracownikami właściwego urzędu skarbowego.

 1.  Realizacja obowiązków podatkowych

Informacje w zakresie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2022 Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej realizowała obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków:

Rodzaj podatku / obowiązku

Rola Spółki

Podatek dochodowy od osób prawnych

podatnik

Podatek dochodowy od osób fizycznych

płatnik

Podatek od towarów i usług

podatnik

Inne (IFT-2R, ORD-U, TP-R, CUK-2, ALK-1)

Podatnik/płatnik

W odniesieniu do wyżej wymienionych podatków Spółka złożyła wszystkie wymagane prawem deklaracje i zapłaciła należny podatek.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu działu III, rozdziału 7a Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie dokonała żadnych ujawnień schematów podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym 2022 Spółka dokonała następujących transakcji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% łącznej wartości aktywów według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 

 

Rodzaj transakcji

Przedmiot transakcji

Podmiot powiązany

1.

Transakcja usługowa

Zakup usług transportowych

Podmiot będący polskim rezydentem

2.

Transakcja towarowa

Zakup towarów

Podmiot niebędący polskim rezydentem

3.

Transakcja finansowa

Pożyczka

Podmiot będący polskim rezydentem

4.

Transakcja finansowa

Cash-pool (salda dodatnie)

Podmiot niebędący polskim rezydentem

5.

Transakcja finansowa

Cash-pool (salda ujemne)

Podmiot niebędący polskim rezydentem

 

 1. Działania restrukturyzacyjne

Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W roku podatkowym 2022 Spółka nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych polegających w szczególności na:

 • połączeniu Spółki z innym podmiotem,
 • przekształceniu Spółki w inną spółkę,
 • wniesieniu wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału Spółki),
 • wymianie udziałów.
 1. Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa, wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2022 Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczania jako koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie określonych świadczeń.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie: wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej.

 1. Dokonywanie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu ustawy o CIT

W roku podatkowym 2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

 

 

za rok podatkowy 2021

Havi Logistics sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

sporządzona zgodnie z art. 27c

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

za rok podatkowy 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

I.     WSTĘP. 3

1.    Skróty. 3

2.    O Spółce. 3

3.    Zakres i cel sporządzenia informacji 4

II.    INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 5

1.    Procesy i procedury. 5

2.    Formy współpracy z organami KAS. 7

3.    Realizacja obowiązków podatkowych. 7

4.    Transakcje z podmiotami powiązanymi 8

5.    Działania restrukturyzacyjne. 8

6.    Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji 9

7.    Dokonywanie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 9

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 1. WSTĘP
 1. Skróty

Wykaz skrótów

Spółka, Podatnik

Havi Logistics sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie,
ul. Daniszewska 25, 03-230 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000124101, NIP: 5240405093

Ustawa o CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

OP

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Rok podatkowy 2021

Rok podatkowy Spółki rozpoczęty 1 stycznia 2021 roku, a zakończony 31 grudnia 2021 r.

Grupa

HAVI Logistics Group

 1. O Spółce

Spółka została założona w 1992 roku pod nazwą Logpol sp. z o.o. Od początku swojego istnienia Spółka świadczy usługi logistyczne, w tym w szczególności zajmuje się obsługą logistyczną procesów zakupowych i sprzedażowych, magazynowaniem oraz transportem. Od 3 listopada 2008 roku, w wyniku przejęcia Spółki przez grupę HAVI Logistics, Spółka działa pod nazwą HAVI Logistics sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy artykułami spożywczymi i przemysłowymi, transport drogowy, magazynowanie towarów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i oprogramowania. Spółka jest wiodącym dostawcą usług logistycznych w Polsce.

Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy HAVI Logistics, której historia sięga 1981 roku. Działalność Grupy koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych oraz szerokiego wachlarza usług dodatkowych. Celem całej Grupy, w tym Spółki, jest zapewnienie jak największych korzyści dla klienta, przy jednoczesnym odciążeniu go od zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki swojej globalnej obecności, wielkości i szerokiemu pakietowi usług, a także wysokim standardom jakościowym, Grupa HAVI Logistics jest w stanie spełnić oczekiwania swoich klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności, gwarancji dostaw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, Grupa stawia na innowacyjność i w pełni efektywne wdrażanie usług dostosowanych do wymagań swoich partnerów biznesowych.

Jako aktywny gracz w branży logistycznej w Polsce, Spółka koncentruje się na trwałej, stabilnej obecności na rynku oraz na rozwijaniu i umacnianiu swojej pozycji w długim okresie.

 1. Zakres i cel sporządzenia informacji

Niniejszy dokument dotyczący informacji o realizowanej strategii podatkowej został sporządzony dla roku podatkowego 2021. Informacja o realizowanej strategii podatkowej podlega corocznemu przeglądowi i aktualizacji.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje w szczególności:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
     1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
     2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
    1. informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
    2. informacje o:

a.  transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o CIT;

    1. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
     1. ogólnej interpretacji podatkowej,
     2. interpretacji przepisów prawa podatkowego,
     3. wiążącej informacji stawkowej,
     4. wiążącej informacji akcyzowej;
    2. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu ustawy o CIT.

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

 

 1. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
 1. Procesy i procedury

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  1. Informacje ogólne

Zarówno Spółka jak i Grupa mają świadomość, że płacenie podatków w wysokości i terminach wymaganych przez prawo jest istotnym elementem ich społecznej odpowiedzialności. Dlatego też nadrzędnym celem całej Grupy, w tym Spółki, jest wypełnianie obowiązków podatnika w sposób właściwy i odpowiedzialny.

Spółka wywiązuje się ze swojego zobowiązania do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji przy wypełnianiu swoich obowiązków w zakresie sprawozdawczości podatkowej. W razie potrzeby zasięga profesjonalnych opinii renomowanych, niezależnych doradców zewnętrznych, w szczególności w odniesieniu do skomplikowanych przepisów podatkowych lub obszarów niepewności w zakresie interpretacji przepisów podatkowych. Spółka proaktywnie zarządza ryzykiem podatkowym i ceni sobie przejrzystość w kontaktach z organami podatkowymi.

Wartości, którymi kieruje się dział podatkowy Spółki w codziennej działalności to:

Image removed.

Spółka posiadała procedury w zakresie procesu WHT oraz postępowania w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR.

Spółka pracuje obecnie nad sformalizowaniem procedury w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej. Ponadto, Spółka jest w trakcie spisywania procedur w zakresie JPK.

 

 

 

  1. Identyfikacja ryzyk podatkowych

Spółka przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych oraz na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w prawie podatkowym, które mogą mieć wpływ na jej działalność, co pozwala na szybką identyfikację nowych obowiązków podatkowych lub potencjalnych ryzyk podatkowych, a w konsekwencji należyte wykonywanie nałożonych na nią obowiązków. Pracownicy Spółki weryfikują nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale również ich interpretację oraz praktykę ich stosowania, w tym w szczególności orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje, wyjaśnienia i inne wytyczne organów podatkowych.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie zidentyfikowała obszarów, z którymi wiązałyby się istotne ryzyka podatkowe.

  1. Ograniczenie ryzyk podatkowych

W zakresie, w jakim pracownicy Spółki mają wątpliwości co do stosowania przepisów prawa podatkowego, podejmowana jest decyzja o skonsultowaniu danej kwestii z zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego. Spółka jest również otwarta na dialog z właściwymi organami podatkowymi w celu zastosowania rozwiązań dających pewność co do zgodności z obowiązującymi przepisami, w określonych przypadkach decydując się także na złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Spółka dokłada należytej staranności w celu zapewnienia właściwej wyceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zarówno grupowa, jak i lokalna dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest zgodnie z wytycznymi OECD, we współpracy z renomowaną firmą doradztwa podatkowego.

Kluczowe działania podjęte przez Spółkę w roku podatkowym 2021 w celu identyfikacji i ograniczania ryzyk podatkowych obejmowały m.in:

 • współpracę z zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego w obszarach budzących wątpliwości, w szczególności w zakresie bieżącego wsparcia, rozliczeń podatkowych oraz realizacji projektów biznesowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy w zakresie terminowego i prawidłowego sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • zapewnienie wystarczającego potencjału i zasobów w zakresie ludzi, procesów i systemów w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania przepisów podatkowych,
 • monitorowanie kluczowych ryzyk podatkowych w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian podatkowych mających wpływ na branżę, w której działa Spółka,
 • udział pracowników w szkoleniach o tematyce podatkowej,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, publikacji prasowych, portali księgowych i podatkowych.

 

  1. Poziom akceptacji ryzyka podatkowego

Spółka zawsze wybiera ostrożne rozwiązania w odniesieniu do kwestii podatkowych budzących wątpliwości. Spółka nie angażuje się w transakcje lub struktury mające na celu wyłącznie uzyskanie korzyści podatkowych. Spółka dba również o to, aby ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi były ustalane w sposób prawidłowy (tj. zgodny z zasadą ceny rynkowej).

Ustalanie prawidłowej wysokości podatku i jego terminowa zapłata, a także prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami należą do podstawowych wartości etycznych Spółki.

  1. Role i odpowiedzialności związane z funkcją podatkową

Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe w Spółce jest Zarząd.

Grupa utworzyła w Polsce centrum usług wspólnych - Havi Service Hub sp. z o.o., który to podmiot jest częściowo (to znaczy z wyjątkiem kilku typów deklaracji) odpowiedzialny za wypełnianie i podpisywanie deklaracji podatkowych Spółki. Generalnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, dane i kwoty wykazane w deklaracjach podatkowych są weryfikowane przez osobę nadzorującą osoby odpowiedzialne za poszczególne podatki. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych projekty zeznań rocznych są dodatkowo weryfikowane przez niezależnych doradców podatkowych.

Spółka korzysta z porad zewnętrznych renomowanych doradców podatkowych. Decyzja o uzyskaniu opinii podatkowej podejmowana jest przez Dyrektora Finansowego, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Zarządzającego Havi Service Hub sp. z o.o. lub Głównego Księgowego.

 1. Formy współpracy z organami KAS

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z tym, że nie zawarto umowy o współdziałanie, formalnie Spółka nie jest stroną umowy o dobrowolnej współpracy z organami KAS. W razie bieżących wątpliwości co do zakresu obowiązków podatkowych Spółka jest otwarta na konsultacje z Krajową Informacją Skarbową lub z pracownikami właściwego urzędu skarbowego.

 1.  Realizacja obowiązków podatkowych

Informacje w zakresie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2021 Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej realizowała obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków:

Rodzaj podatku / obowiązku

Rola Spółki

Podatek dochodowy od osób prawnych

podatnik

Podatek dochodowy od osób fizycznych

płatnik

Podatek od towarów i usług

podatnik

Inne (IFT-2R, ORD-U, TP-R, CUK-2, ALK-1)

Podatnik/płatnik

W odniesieniu do wyżej wymienionych podatków Spółka złożyła wszystkie wymagane prawem deklaracje i zapłaciła należny podatek.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu działu III, rozdziału 7a Ordynacji podatkowej.

Natomiast w roku podatkowym 2021 Spółka skorzystała z dopłat do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej (COVID-19).

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonała żadnych ujawnień schematów podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym 2021 Spółka dokonała następujących transakcji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% łącznej wartości aktywów według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 

 

Rodzaj transakcji

Przedmiot transakcji

Podmiot powiązany

1.

Transakcja usługowa

Zakup usług transportowych

Podmiot będący polskim rezydentem

2.

Transakcja towarowa

Zakup towarów

Podmiot niebędący polskim rezydentem

3.

Transakcja finansowa

Pożyczka

Podmiot będący polskim rezydentem

4.

Transakcja finansowa

Cash-pool

Podmiot niebędący polskim rezydentem

 

 1. Działania restrukturyzacyjne

Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W roku podatkowym 2021 Spółka nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych polegających w szczególności na:

 • połączeniu Spółki z innym podmiotem,
 • przekształceniu Spółki w inną spółkę,
 • wniesieniu wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału Spółki),
 • wymianie udziałów.
 1. Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa, wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, jak również interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej.

 1. Dokonywanie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu ustawy o CIT

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

 

za rok podatkowy 2020

Havi Logistics sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

sporządzona zgodnie z art. 27c

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

za rok podatkowy 2020

 

 

SPIS TREŚCI

 

I.     WSTĘP. 3

1.    Skróty. 3

2.    O Spółce. 3

3.    Zakres i cel sporządzenia informacji 4

II.    INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 5

1.    Procesy i procedury. 5

2.    Formy współpracy z organami KAS. 7

3.    Realizacja obowiązków podatkowych. 7

4.    Transakcje z podmiotami powiązanymi 8

5.    Działania restrukturyzacyjne. 8

6.    Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji 9

7.    Dokonywanie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 9

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 1. WSTĘP
 1. Skróty

Wykaz skrótów

Spółka, Podatnik

Havi Logistics sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie,
ul. Daniszewska 25, 03-230 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000124101, NIP: 5240405093

Ustawa o CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

OP

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Rok podatkowy 2020

Rok podatkowy Spółki rozpoczęty 1 stycznia 2020 roku, a zakończony 31 grudnia 2020 r.

Grupa

HAVI Logistics Group

 1. O Spółce

Spółka została założona w 1992 roku pod nazwą Logpol sp. z o.o. Od początku swojego istnienia Spółka świadczy usługi logistyczne, w tym w szczególności zajmuje się obsługą logistyczną procesów zakupowych i sprzedażowych, magazynowaniem oraz transportem. Od 3 listopada 2008 roku, w wyniku przejęcia Spółki przez grupę HAVI Logistics, Spółka działa pod nazwą HAVI Logistics sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy artykułami spożywczymi i przemysłowymi, transport drogowy, magazynowanie towarów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i oprogramowania. Spółka jest wiodącym dostawcą usług logistycznych w Polsce.

Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy HAVI Logistics, której historia sięga 1981 roku. Działalność Grupy koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych oraz szerokiego wachlarza usług dodatkowych. Celem całej Grupy, w tym Spółki, jest zapewnienie jak największych korzyści dla klienta, przy jednoczesnym odciążeniu go od zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki swojej globalnej obecności, wielkości i szerokiemu pakietowi usług, a także wysokim standardom jakościowym, Grupa HAVI Logistics jest w stanie spełnić oczekiwania swoich klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności, gwarancji dostaw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, Grupa stawia na innowacyjność i w pełni efektywne wdrażanie usług dostosowanych do wymagań swoich partnerów biznesowych.

Jako aktywny gracz w branży logistycznej w Polsce, Spółka koncentruje się na trwałej, stabilnej obecności na rynku oraz na rozwijaniu i umacnianiu swojej pozycji w długim okresie.

 1. Zakres i cel sporządzenia informacji

Publikację niniejszej informacji o realizowanej strategii podatkowej uznaje się za spełniającą wymogi art. 27c ustawy o CIT. Niniejszy dokument strategii podatkowej obowiązuje dla roku podatkowego 2020. Informacja o realizowanej strategii podatkowej podlega corocznemu przeglądowi i aktualizacji.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje w szczególności:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
   1. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
   2. informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
   3. informacje o :

a.  transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o CIT;

 1. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  1. ogólnej interpretacji podatkowej,
  2. interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  3. wiążącej informacji stawkowej,
  4. wiążącej informacji akcyzowej;
  5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu ustawy o CIT.

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

 

 1. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
 1. Procesy i procedury

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  1. Informacje ogólne

Zarówno Spółka jak i Grupa mają świadomość, że płacenie podatków w wysokości i terminach wymaganych przez prawo jest istotnym elementem ich społecznej odpowiedzialności. Dlatego też nadrzędnym celem całej Grupy, w tym Spółki, jest wypełnianie obowiązków podatnika w sposób właściwy i odpowiedzialny.

Spółka wywiązuje się ze swojego zobowiązania do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji przy wypełnianiu swoich obowiązków w zakresie sprawozdawczości podatkowej. W razie potrzeby zasięga profesjonalnych opinii renomowanych, niezależnych doradców zewnętrznych, w szczególności w odniesieniu do skomplikowanych przepisów podatkowych lub obszarów niepewności w zakresie interpretacji przepisów podatkowych. Spółka proaktywnie zarządza ryzykiem podatkowym i ceni sobie przejrzystość w kontaktach z organami podatkowymi.

Wartości, którymi kieruje się dział podatkowy Spółki w codziennej działalności to:

Budowanie wiedzy zespołów odpowiedzialnych za funkcje podatkowe

Bieżące monitorowanie rozliczeń podatkowych

Konsultacje zewnętrzne

Spółka pracuje obecnie nad sformalizowaniem procedury w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej. Ponadto, Spółka jest w trakcie spisywania procedur w zakresie:

 • VAT,
 • WHT,
 • przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.

 

 

 

  1. Identyfikacja ryzyk podatkowych

Spółka przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych oraz na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w prawie podatkowym, które mogą mieć wpływ na jej działalność, co pozwala na szybką identyfikację nowych obowiązków podatkowych lub potencjalnych ryzyk podatkowych, a w konsekwencji należyte wykonywanie nałożonych na nią obowiązków. Pracownicy Spółki weryfikują nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale również ich interpretację oraz praktykę ich stosowania, w tym w szczególności orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje, wyjaśnienia i inne wytyczne organów podatkowych.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zidentyfikowała obszarów, z którymi wiązałyby się istotne ryzyka podatkowe.

  1. Ograniczenie ryzyk podatkowych

W zakresie, w jakim pracownicy Spółki mają wątpliwości co do stosowania przepisów prawa podatkowego, podejmowana jest decyzja o skonsultowaniu danej kwestii z zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego. Spółka jest również otwarta na dialog z właściwymi organami podatkowymi w celu zastosowania rozwiązań dających pewność co do zgodności z obowiązującymi przepisami, w określonych przypadkach decydując się także na złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Spółka dokłada należytej staranności w celu zapewnienia właściwej wyceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zarówno grupowa, jak i lokalna dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest zgodnie z wytycznymi OECD, we współpracy z renomowaną firmą doradztwa podatkowego.

Kluczowe działania podjęte przez Spółkę w roku podatkowym 2020 w celu identyfikacji i ograniczania ryzyk podatkowych obejmowały m.in:

 • współpracę z zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego w obszarach budzących wątpliwości, w szczególności w zakresie bieżącego wsparcia, wsparcia przy przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, rozliczeń podatkowych oraz realizacji projektów biznesowych,
 • korzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy w zakresie terminowego i prawidłowego sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • zapewnienie wystarczającego potencjału i zasobów w zakresie ludzi, procesów i systemów w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania przepisów podatkowych,
 • monitorowanie kluczowych ryzyk podatkowych w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian podatkowych mających wpływ na branżę, w której działa Spółka,
 • udział pracowników w szkoleniach o tematyce podatkowej,
 • bieżące korzystanie z newsletterów, publikacji prasowych, portali księgowych i podatkowych.

 

  1. Poziom akceptacji ryzyka podatkowego

Spółka zawsze wybiera ostrożne rozwiązania w odniesieniu do kwestii podatkowych budzących wątpliwości. Spółka nie angażuje się w transakcje lub struktury mające na celu wyłącznie uzyskanie korzyści podatkowych. Spółka dba również o to, aby ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi były ustalane w sposób prawidłowy (tj. zgodny z zasadą ceny rynkowej). Ustalanie prawidłowej wysokości podatku i jego terminowa zapłata, a także prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami należą do podstawowych wartości etycznych Spółki.

  1. Role i odpowiedzialności związane z funkcją podatkową

Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe w Spółce jest Zarząd.

Grupa utworzyła w Polsce centrum usług wspólnych - Havi Service Hub sp. z o.o., który to podmiot jest częściowo (to znaczy z wyjątkiem kilku typów deklaracji) odpowiedzialny za wypełnianie i podpisywanie deklaracji podatkowych Spółki. Generalnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, dane i kwoty wykazane w deklaracjach podatkowych są weryfikowane przez osobę nadzorującą osoby odpowiedzialne za poszczególne podatki. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych projekty zeznań rocznych są dodatkowo weryfikowane przez niezależnych doradców podatkowych.

Spółka korzysta z porad zewnętrznych renomowanych doradców podatkowych. Decyzja o uzyskaniu opinii podatkowej podejmowana jest przez Dyrektora Finansowego, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Zarządzającego Havi Service Hub sp. z o.o. lub Głównego Księgowego.

 1. Formy współpracy z organami KAS

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z tym, że nie zawarto umowy o współdziałanie, formalnie Spółka nie jest stroną umowy o dobrowolnej współpracy z organami KAS. W razie bieżących wątpliwości co do zakresu obowiązków podatkowych Spółka jest otwarta na konsultacje z Krajową Informacją Skarbową lub z pracownikami właściwego urzędu skarbowego.

 1.  Realizacja obowiązków podatkowych

Informacje w zakresie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2020 Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej realizowała obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków:

Rodzaj podatku / obowiązku

Rola Spółki

Podatek dochodowy od osób prawnych

podatnik

Podatek dochodowy od osób fizycznych

płatnik

Podatek od towarów i usług

podatnik

Inne (IFT-2R, ORD-U, TP-R)

Podatnik/płatnik

W odniesieniu do wyżej wymienionych podatków Spółka złożyła wszystkie wymagane prawem deklaracje i zapłaciła należny podatek.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu działu III, rozdziału 7a Ordynacji podatkowej.

Natomiast w roku podatkowym 2020 Spółka skorzystała z odroczenia płatności CIT i PIT oraz dopłat do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej (COVID-19).

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonała żadnych ujawnień schematów podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym 2020 Spółka dokonała następujących transakcji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% łącznej wartości aktywów według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 

Rodzaj transakcji

Przedmiot transakcji

Podmiot powiązany

1.

Transakcja finansowa

Udzielenie pożyczki

Podmiot będący polskim rezydentem

2.

Transakcja usługowa

Zakup usług transportowych

Podmiot będący polskim rezydentem

3.

Transakcja towarowa

Zakup towarów

Podmiot niebędący polskim rezydentem

 

 1. Działania restrukturyzacyjne

Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych polegających w szczególności na:

 • połączeniu Spółki z innym podmiotem,
 • przekształceniu Spółki w inną spółkę,
 • wniesieniu wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału Spółki),
 • wymianie udziałów.
 1. Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa, wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej.

W roku podatkowym 2020 Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty cukrowej.

 1. Dokonywanie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu ustawy o CIT

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.